Tag Archives: blogging

We Are Cardiff - winner of Best blog2012

Wales Blog Awards announce prestigious prize for the People’s Choice

As the Wales Blog Awards enters its last week of nominations, the competition has announced a prestigious new prize for the winner of this year’s ‘People’s Choice Award’.

The winner of the category will receive national media exposure across Wales as a guest blogger for WalesOnline.

The winning blog, as voted by the public, will have four columns published on the lifestyle opinion section of the website, as recognition of their outstanding work.

The People’s Choice Award is voted for by members of the public from a shortlist of finalists across all of the Wales Blog Awards categories, as selected by the judging panel.

To be eligible to win the award and have your blog featured on WalesOnline you can enter here

The deadline for entries is 5pm on Friday 28th February.

MediaWales’ Online Correspondent Lorna Doran said: “We’re incredibly pleased to be able to offer this prize for the winner of the People’s Choice award. It’s a fantastic category because it lets members of the public chose the one blog in Wales that they love to read above all others, and you can’t get a better recommendation than that.

“The awards have grown so much over the last four years that it seems really fitting for us to showcase the ‘People’s Choice’ blog and give them the recognition they deserve.”

Warwick Emanuel PR set up the Wales Blog Awards in 2010 and organises them in conjunction with Media Wales. The company sees the event as a way to support and encourage everyone who wants to write and publish online the things about which they feel passionate.

Cardiff-based Warwick Emanuel PR was set up in 2001 by business partners Elizabeth Warwick and Wynford Emanuel. The company specialises in the energy, utility, social housing and business to business sectors.

_______________________________________________________________________

Mae Gwobrau Blogio Cymru yn cyhoeddi gwobr fawreddog ar gyfer Dewis y Bobl

Wrth i Wobrau Blogio Cymru ddechrau ar ei hwythnos olaf o enwebiadau, mae’r gystadleuaeth wedi cyhoeddi gwobr newydd fawreddog i enillydd ‘Gwobr Dewis y Bobl’ eleni.

Bydd enillydd y categori yn derbyn cyhoeddusrwydd cenedlaethol yn y cyfryngau ledled Cymru fel blogiwr gwadd i Cymru Ar-lein.

Bydd y blog buddugol, fel y pleidleisiwyd arno gan y cyhoedd, yn cael pedair colofn wedi’u cyhoeddi yn adran ‘barn am ffordd o fyw’ y wefan, fel cydnabyddiaeth o’i (g)waith arbennig.

Aelodau’r cyhoedd sy’n pleidleisio dros Wobr Dewis y Bobl, o restr fer o ymgeiswyr sydd wedi cyrraedd cylch terfynol y gystadleuaeth ledled holl gategorïau Gwobrau Blogio Cymru, fel a ddewiswyd gan y panel dyfarnu.

I fod yn gymwys i ennill y wobr a chael eich blog wedi’i gynnwys ar Cymru Ar-lein, gallwch roi’ch enw gerbron i ymgeisio yma www.walesblogawards.co.uk

Y dyddiad cau ar gyfer cynigion yn y gystadleuaeth yw 5yp ddydd Gwener, yr 28ain o Chwefror.

Dywedodd Gohebydd Cyfryngau Cymru Ar-lein, Lorna Doran: “Rydym yn hynod falch o fod yn gallu cynnig y wobr hon i enillydd gwobr Dewis y Bobl. Mae’n gategori rhagorol oherwydd ei fod yn gadael i aelodau’r cyhoedd ddewis y blog yng Nghymru y maent wrth eu boddau’n ei ddarllen yn anad unrhyw flog arall, ac ni allwch gael gwell cymeradwyaeth na hynny.

“Mae’r gwobrau wedi tyfu cymaint dros y pedair blynedd diwethaf fel ei fod yn ymddangos yn wirioneddol addas inni roi lle amlwg a theilwng i flog ‘Dewis y Bobl’ a rhoi’r gydnabyddiaeth iddynt y maent yn ei haeddu.”

Cwmni Cysylltiadau Cyhoeddus Warwick Emanuel PR a sefydlodd Wobrau Blogio Cymru yn 2010 a hwy sydd yn eu trefnu ar y cyd â Cyfryngau Cymru. Gwêl y cwmni y digwyddiad fel ffordd o gefnogi ac o annog pawb y mae arno/arni eisiau ysgrifennu a chyhoeddi ar-lein y pethau y maent yn teimlo’n angerddol drostynt.

Sefydlwyd Cwmni Cysylltiadau Cyhoeddus Warwick Emanuel PR, a leolir yng Nghaerdydd, yn 2001 gan y partneriaid busnes Elizabeth Warwick a Wynford Emanuel. Mae’r cwmni’n arbenigo yn y sectorau ynni, cyfleustodau, tai cymdeithasol a’r sector busnes i fusnes.

blogawards

Wales Blog Awards 2014 opens for entries

Amateur bloggers in Wales are being invited to enter the 2014 Wales Blog Awards, which is now open for entries.

Nominations for the competition are open for six weeks from today, and will close at 5pm on Friday 28 February.

Entries to the Wales Blog Awards can be made via the website www.walesblogawards.co.uk and the competition is open to anyone who runs a non-professional blog and lives in, or writes about, Wales.

Bloggers are able to enter their own work, or readers can nominate the blogs they enjoy. The Wales Blog Awards aim to highlight creative and interesting writing on a range of subjects, including food and drink, sport and entrants’ local communities.

All categories in the 2014 Wales Blog Awards are completely bilingual – meaning that Welsh language blogs will be judged alongside English language entries.

The categories for the Wales Blog Awards 2014 are:

– Best Blog (people’s choice – voted for by the public)
– Best Writing on a Blog
– Best Political Blog
– Best Community Blog
– Best Lifestyle Blog
– Best Technology Blog
– Best Sports Blog
– Best Multimedia Blog
– Best New Blog
– Best Music and Entertainment Blog
– Best Food & Drink Blog

The awards ceremony will be held on Thursday 15 May at Chapter Arts Centre, Canton.

Wynford Emanuel, Director of Warwick Emanuel PR, said: “There have been some fantastic entries over the past couple of years, which have covered many topics. It just goes to show what a high standard of writing talent we have here in Wales, and these awards are all about showing that off. We look forward to seeing what exciting new blogs will be coming through this year.”

_____________________________________________________________________

Mae Gwobrau Blogio Cymru 2014 yn agor ar gyfer cynigion

Mae blogwyr amatur yng Nghymru yn cael eu gwahodd i gynnig eu henwau ar gyfer Gwobrau Blogio Cymru 2014, sydd yn awr yn agored ar gyfer cynigion i gystadlu.

Mae enwebiadau ar gyfer y gystadleuaeth yn agored am chwe wythnos o heddiw ymlaen, ac fe fydd yn cau am 5yp ddydd Gwener, yr 28fed o Chwefror.

Fe ellir cynnig ar gyfer Gwobrau Blogio Cymru drwy’r wefan www.walesblogawards.co.uk ac mae’r gystadleuaeth yn agored i unrhyw un sy’n cynnal blog nad yw’n flog proffesiynol ac sy’n byw yng Nghymru, neu sy’n ysgrifennu am Gymru.

Mae blogwyr yn gallu cynnig eu gwaith eu hunain yn y gystadleuaeth neu fe all darllenwyr enwebu’r blogiau y maen’ nhw yn eu mwynhau.

Nod Gwobrau Blogio Cymru yw amlygu ysgrifennu creadigol a diddorol ar ystod o bynciau, yn cynnwys bwyd a diod, chwaraeon a chymunedau lleol y cystadleuwyr.

Mae pob categori yng Ngwobrau Blogio Cymru 2014 yn gyfan gwbl ddwyieithog – sy’n golygu y bydd blogiau Cymraeg eu hiaith yn cael eu beirniadu ochr yn ochr â chynigion yn y Saesneg.

Y categorïau ar gyfer Gwobrau Blogio Cymru 2014 yw:

– Blog Gorau (dewis y bobl – lle mae’r cyhoedd yn pleidleisio drosto)
– Ysgrifennu Gorau ar Flog
– Blog Gwleidyddol Gorau
– Blog Cymunedol Gorau
– Blog Ffordd o Fyw Gorau
– Blog Technoleg Gorau
– Blog Chwaraeon Gorau
– Blog Amlgyfrwng Gorau
– Blog Newydd Gorau
– Blog Cerddoriaeth ac Adloniant Gorau
– Blog Bwyd a Diod Gorau

Fe gynhelir y seremoni wobrwyo ddydd Iau, y 15fed o Fai yng Nghanolfan Gelfyddydau’r Chapter, Treganna.

Fe ddywedodd Wynford Emanuel, Cyfarwyddwr Cwmni Cysylltiadau Cyhoeddus Warwick Emanuel: “Mae yna gynigion bendigedig wedi bod dros y cwpwl o flynyddoedd diwethaf, sydd wedi ymdrin â llawer o bynciau. Mae o’n dangos ichi safon mor uchel o ddawn ysgrifennu sydd gennym yma yng Nghymru, ac mae’r gwobrau hyn yn ymwneud yn gyfan gwbl ag arddangos hynny. Rydym yn edrych ymlaen at weld pa flogiau newydd cyffrous fydd yn dod i’r amlwg eleni.”